0524 593700
(Campers)
   |   
050 5494273
(Caravans)

Algemene voorwaarden

Verhuurvoorwaarden kampeerauto’s Eurotrek Campers B.V.

Artikel 1 Aflevering en retour 

1.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals deze schriftelijk is overeengekomen.

1.2 De verhuurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de boekingsbevestiging om 16.00 uur en eindigt op de vermelde retourdatum op de boekingsbevestiging om uiterlijk 10.00 uur.

1.3 De huurder zal tot de dag van verhuur bereikbaar zijn op een door de huurder opgegeven contactnummer.

1.4 De huurder verplicht zich om het voertuig uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde adres terug te bezorgen.

1.5 Indien Eurotrek toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van Eurotrek terug te brengen, blijft de huurder aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop Eurotrek feitelijk het voertuig ontvangt en inspecteert.

1.6 Er is mogelijkheid uw auto te parkeren op ons afgeschermde terrein. Dit is een onbewaakte parkeerplaats, parkeren is voor eigen risico.

1.7 Indien de verhuurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen, gelden de volgende schoonmaakkosten:

– Toilettank niet leeggemaakt € 150,00

– Toiletruimte niet gereinigd € 75,00

– Buitenzijde niet gereinigd € 105,00

– Binnenzijde niet gereinigd € 150,00

– Koelkast niet gereinigd € 20,00

– Niet afgetankt (exclusief brandstof) € 25,00

Artikel 2 Verlenging van de huur

De termijn waarvoor de huur is aangegaan kan (indien mogelijk) worden verlengd. De huurder dient een verlenging aan te vragen. De verhuurvoorwaarden blijven ook na de verlenging van toepassing.

Artikel 3 Overschrijding van de huurperiode

3.1 Indien het voertuig niet binnen de overeengekomen, eventueel verlengde, huurperiode bij Eurotrek wordt ingeleverd, onstaat voor Eurotrek het recht tot onmiddelijke terugname van het voertuig.

3.2 De verplichtingen van huurder uit de huurovereenkomst blijven onverminderd van kracht tot en met de dag dat het voertuig weer in het bezit is van Eurotrek.

3.3 De huurprijs over deze periode wordt verhoogd, zie hiervoor de prijslijst, onverminderd de eventuele door Eurotrek geleden schade ten gevolge van de overschrijding van de huur, tenzij huurder aantoont dat overschrijding van de overeengekomen huurperiode het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement aan het voertuig dat reeds aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

3.4 Alle schade die Eurotrek ten gevolge van de overschrijding van de over-eengekomen huurperiode lijdt, kan zonder verdere ingebrekestelling op de huurder worden verhaald.

Artikel 4 Annulering

4.1 Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

4.2 Indien er een annuleringsregeling is overeengekomen, dient de huurder een annuleringsverzekering af te sluiten.

4.3 Eurotrek behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht of andere calamiteiten. De huurder heeft dan uitsluitend recht op terug-betaling van de reeds betaalde gelden aan Eurotrek.

4.4 Eurotrek behoud het recht om huurcampers te verkopen. Als een huurcamper verkocht is, zal Eurotrek een gelijksoortige camper proberen te regelen.

4.5 Eurotrek is nimmer verantwoordelijk voor de schade ontstaan door het niet tijdig leveren van het voertuig door omstandigheden die niet aan Eurotrek zijn toe te rekenen. Indien Eurotrek het voertuig niet binnen 48 uur na het afgesproken tijdstip levert, heeft de huurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden, met terugbetaling van alle betaalde gelden die Eurotrek reeds heeft ontvangen, tenzij Eurotrek een redelijk alternatief aanbiedt dat de huurder dient te accepteren.

Artikel 5 Gegevens voor bepaling huurprijs

5.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan tegen het tarief zoals dat schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Huurprijzen zijn inclusief BTW, verzekering en een meegeleverde gasvulling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3 Huurprijzen zijn exclusief gebruikte brandstof, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 De huurprijzen staan vermeld in de prijslijst van Eurotrek.

5.5 Bij een aaneengesloten huurperiode van 3 weken of meer zijn alle kilometers vrij. Speciale tarieven voor langere periodes zijn mogelijk in overleg met Eurotrek.

5.6 Indien een huurperiode van minder dan drie weken wordt overeengekomen en het aantal gereden kilometers per dag meer dan 215 kilometer bedraagt, zal de huurder over het meerdere aantal kilometers een meerprijs dienen te betalen. Zie hiervoor de prijslijst.

5.7 Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt dient dit onmiddelijk te worden gemeld aan Eurotrek. Het aantal kilometers dat wordt verreden nadat de kilometerteller defect is geraakt, wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten.

Artikel 6 Wijze van betaling

6.1 De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen wordt de huursom in twee termijnen betaald: 50% bij het reserveren en 50% tenminste vier weken voor vertrek.

6.2 Betaling van de huursom en waarborg dienen te geschieden op de bankrekening van Eurotrek, nummer: NL 49 RABO 0129 8592 81, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien betaling niet op het overeengekomen tijdstip geschiedt, is de huurder vanaf dat moment wettelijke rente, vermeerderd met 12% op jaarbasis, over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder Eurotrek uitstel van betaling verleent, zonder dat daarmee de verplichting van de huurder tot betaling komt te vervallen.

6. 4 Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Eurotrek gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Incassokosten zijn alle kosten die Eurotrek zowel in als buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten worden vastgesteld op tenminste 25% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100 exclusief BTW, onverminderd het recht van Eurotrek het meerdere aantoonbare kosten te vorderen, die hoger kunnen zijn dan het door rechterlijke instanties gehanteerde liquidatietarief.

Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode

Gedurende de overeengekomen huurperiode zijn kosten voor het gebruik van het voertuig voor rekening van de huurder. Hieronder vallen onder andere motorbrandstof, gasvulling, stalling, wassen en schoonmaken, legen van toilet en afval- en watertanks.

Artikel 8 Staat van het voertuig/schade

8.1 Eurotrek garandeert dat het voertuig op moment van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Huurder verklaart het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven.

8.2 Ingeval van schade- of andere reparatiebehoefte is huurder verplicht Eurotrek hiervan onmiddelijk in kennis te stellen en daarna de instructies van Eurotrek op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben. In geval van schade dient de huurder zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier naar Eurotrek te zenden.

8.3 Ingeval de schade veroorzaakt is in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring van het voertuig voor rekening van Eurotrek via de ANWB.

8.4 Indien huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de in lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekerings-uitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel Eurotrek anderzins zou schaden, is huurder voor deze schade aansprakelijk. Dit geldt eveneens indien één en ander ertoe leidt dat de vordering van een derde niet in volle omvang kan worden beoordeeld.

8.5 Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de waardepapieren, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijzen en grensdocumenten, alsmede autosleutels en gereedschappen. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het voertuig, of in ieder geval binnen 24 uur na het terugbrengen van het voertuig, te vergoeden.

8.6 De camper dient zowel van binnen als van buiten schoon teruggeleverd te worden. De water- en toilettanks dienen geleegd en schoongemaakt te worden. Indien Eurotrek extra schoonmaak- en/of reiningingswerkzaamheden moet verrichten, worden de kosten die hieraan verbonden zijn in rekening gebracht bij de huurder.

Artikel 9 Gebruik voertuig

9.1 Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd, dat het wordt uitgeleend of vekocht of dat daarover anderzins wordt beschikt. Huurder is uit-drukkelijk niet bevoegd Eurotrek jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn, te vermijden. Indien de auto uit de macht van huurder mocht raken, dient hij hiervan Eurotrek onmiddelijk in kennis te stellen.

9.2 De huurder kan bij het aangaan van de huurovereenkomst medereizigers aanwijzen als bestuurders. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde bestuurder(s) mag (mogen) het voertuig besturen. Elke bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn en in bezit zijn van een geldig B-rijbewijs dat minimaal één jaar oud is. Eurotrek heeft het recht om, zonder hiervoor een reden op te geven, één of meerdere voorgestelde bestuurders het recht het voertuig te besturen te weigeren. De huurder blijft aansprakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Elk handelen en/of nalaten van degenen die het voertuig besturen en/of nalaten van de huurder, gebruiken of zich daarin bevinden, geldt als handelen en/of nalaten van de huurder.

9.3 Het doorverhuren van het voertuig of het gebruik van het voertuig voor handelsdoeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eurotrek.

9.4 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gebonden het voertuig in oorspronkelijke staat bij Eurotrek terug te bezorgen. Huurder staat er jegens Eurotrek voor in dat de bestuurders de kennis, de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke gesteldheid te bezitten die tot het goed besturen van de voertuigen vereist is.

9.5 Huurder dient bij het achterlaten van het voertuig zich ervan te verzekeren dat het voertuig veilig is geparkeerd en alle externe sloten zijn gebruikt. Alle aanwezige middelen of mogelijkheden dienen door huurder te zijn gebruikt om eventuele schade aan of verlies van het voertuig te voorkomen. Tevens dient de verwarming aan te staan bij een temperatuur onder nul. Indien de huurder dit nalaat, is hij aansprakelijk voor de schade die is onstaan door bevriezing.

9.6 Het is niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor het vervoer van lifters, voor het geven van rij-onderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten.

9.7 Het is niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor het vervoer van verboden middelen of materialen, gevaarlijke stoffen, of het vervoer van personen niet specifiek verbonden aan het doel van de huurovereenkomst.

9.8 Het is niet toegestaan het voertuig te overbelasten door belading en/of door verdeling van de belasting die zorgt voor potentiële instabiliteit.

9.9 Het is huurder slechts toegestaan met het voertuig in de Europese Unie, Zwitserland en de Scandinavische landen te reizen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.10 Huurder dient ervoor te zorgen dat dagelijks het water-en oliepeil wordt gecontroleerd. De bandenspanning dient bij iedere tankbeurt te worden gecontroleerd. Tevens dient de huurder ervoor zorg te dragen dat het voertuig op tijd een onder-houdsbeurt krijgt (overeenkomstig het instructieboekje en serviceschema van het be-treffende voertuig). Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van de brandstof die geschikt is voor het voertuig. Eurotrek Campers bv. Kvk 04069076 oktober 2007

9.11 Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van het voertuig het risico met zich meebrengt dat de schade of het gebrek veregert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het de huurder verboden het voertuig te gebruiken totdat herstel heeft plaatsgevonden.

9.12 Huisdieren worden in het voertuig niet toegestaan. Er worden schoonmaakkosten in rekening gebracht als dit wel is gebeurt.

9.13 De huurder dient de camper te voorzien van de benodigde uitrusting. De huurder kan bij Eurotrek een keukeninventaris huren voor een meerprijs aangegeven in de prijslijst. Teven kan met meer gedetailleerde informatie vinden in de prijslijst.

9.14 Fietsen of andere dergelijke voorwerpen mogen alleen vervoerd worden op de toegestaande bevestigingen zoals die zijn geleverd door Eurotrek.

9.15 Het modificeren of aanbrengen van veranderingen aan de gehuurde camper van welke aard dan ook is niet toegestaan tenzij dit voordien schriftelijk is overeengekomen.

9.16 Huurder dient voor vertrek van de standplaats de volgende zaken te controleren: – De 220v kabel dient uit het stopcontact te zijn getrokken en meegenomen. – De extra poten dienen omhoog geklapt te zijn. – De camper dient te zijn afgesloten en vastgezet. Schade die voortkomt uit het niet opvolgen van acties in dit artikel is volledig voor de huurder.

9.17 Huurder dient het toilet alsmede de vuil-en verswatertank tijdig te legen.

9.18 Roken in het voertuig is niet toegestaan.

Artikel 10 Reparatie en onderhoudsbeurten

10.1 De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van Eurotrek, tenzij de schade is veroorzaakt door handelen van huurder in strijd met deze verhuurvoorwaarden. Alle kosten met betrekking tot banden, die niet het gevolg zijn van normale slijtage, zijn voor rekening van huurder. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van Eurotrek te worden gevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van de diensten ven een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van het betreffende merk van de camper, enkel na overleg met Eurotrek.

10.2 Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten € 100 exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Eurotrek ten uitvoer worden gelegd. Voor kosten van reparatie-werkzaamheden en onderhoudsbeurten boven de € 100 exclusief BTW dient Eurotrek vooraf toestemming te verlenen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn.

10.3 De door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhouds-beurten worden door Eurotrek tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Indien Eurotrek hierom verzoekt, dienen de onderdelen die vervangen zijn bij reparaties te worden ingeleverd.

10.4 Een reisverzekering is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Tevens wordt hierbij aanbevolen een aanvullende vervangend vervoer-clausule op te nemen.

10.5 Eurotrek is niet aansprakelijk voor de kosten door een technische fout aan de kampeerauto gedurende de huurperiode.

Artikel 11 Aansprakelijkheidsverzekering

11.1 Eurotrek verklaart dat er ten behoeve van het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten die voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen.

11.2 Voor rekening van huurder, die Eurotrek terzake vrijwaart, blijft evenwel: – Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. – Het overeengekomen eigen risico.

11.3 De polisvoorwaarden liggen ter inzage bij Eurotrek.

Artikel 12 Casco-schaden

Eurotrek verklaart dat zij eventuele casco-schade zelf draagt, met dien verstande dat te allen tijde voor rekening van huurder blijft:

– Het overeengekomen eigen risico, zie prijslijst, exlusief bovenhoofdse schade.

– Tijdens de huurperiode veroorzaakte bovenhoofdse schade. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 centimeter onder de dakrand. Deze schade is eventueel af te kopen (zie prijzen). Het eigen risico blijft per schadegeval.

– Schade onstaan bij gebruik in strijd met deze verhuurvoorwaarden.

– Schade onstaan door opzettelijk handelen of nalaten van huurder of bestuurder.

– Schade onstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type voertuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

– Schade onstaan doordat het voertuig vermist is en de bijbehorende sleutels niet worden ingeleverd.

– Schade onstaan doordat de bestuurder onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs verkeerde.

– Schade ontstaan door verkeerd getankte brandstof

Artikel 13 Schade van de huurder

13.1 Indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer (indien beschikbaar) volgende de bij Eurotrek geldende regeling. Andere kosten of schade worden niet vergoed.

13.2 In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor schade aan de lading is Eurotrek nimmer aansprakelijk.

13.3 Alle kosten met betrekking tot de staat van het voertuig die niet het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van huurder, indien huurder terzake daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

13.4 Huurder wordt geacht terzake van mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten, ook indien huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de oefening van een beroep of bedrijf

Artikel 14 Bedrijfsschade

Huurder is aansprakelijk voor de door Eurotrek geleden bedrijfsschade voorzover deze geleden wordt opzet of grove schuld van de bestuurder en/of huurder.

Artikel 15 Vrijwaring Eurotrek

15.1 Huurder vrijwaart Eurotrek van de aansprakelijkheid voor schade geleden door inzittenden of derden.

15.2 Huurder vrijwaart Eurotrek van de aansprakelijkheid voor boetes die aan Eurotrek mochten worden opgelegd ten gevolge van door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten gedurende de huurperiode.

Artikel 16 Vooruitbetaling/borg

16.1 De overeengekomen vooruitbetaling strekt tot betaling van de verschuldigde huurpenningen en tot betaling van alle andere kosten waartoe huurder gehouden is.

16.2 Tevens dient de huurder een bedrag te betalen gelijk aan het bedrag van het eigen risico,zie prijslijst. Dit bedrag geldt als waarborgsom. De waarborgsom dient vier weken voor vertrek betaald zijn. Indien de huurder de auto schoon, volgetankt en zonder schade terugbrengt naar Eurotrek, zal Eurotrek binnen 15 werkdagen de waarborgsom terugstorten op een door de huurder aangegeven rekening.

16.3 Eurotrek is, zowel bij het aangaan van de huur als ook bij een eventuele verlenging hiervan, gerechtigd een betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is niet herroepbaar.

16.4 Eurotrek heeft het recht de waarborgsom aan te wenden om de kosten van schoonmaak en reparaties, die het gevolg zijn van schade toegebracht door de huurder, te betalen.

16.5 Eurotrek heeft het recht om de klant kosten in rekening te brengen voor schade en schoonmaak aan de kampeerauto voor een periode van 90 dagen na het einde van de huurperiode.

Artikel 17 Ontbinding van de huur

17.1 Eurotrek is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten: – Indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt. – Bij overlijden van de huurder. – Bij onder curatelestelling van de huurder. – Bij aanvraag van surséance van betaling of faillissement van huurder. – Bij vestiging in het buitenland van huurder. – Bij vordering van overheidswege van het verhuurde voertuig. – Bij beslag op het voertuig. – Indien zich tussentijds omstandigheden voldoen, waarvan Eurotrek bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aaard zijn dat ware Eurotrek hiervan op de hooogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

17. 2 Huurder machtigt Eurotrek, of de door Eurotrek aangewezen personen, om het voertuig te controleren, waar dat zich ook bevindt en zich wederom in het bezit van het te stellen. Indien Eurotrek het voertuig in bezit heeft genomen, behoudt zij zich alle rechten voor om de terzake daarvan gemaakte kosten alsmede de door ontbinding van de overeenkomst geleden schade op huurder te verhalen.

Artikel 18 Registratiesysteem

18.1 Indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd waardoor Eurotrek nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan het voertuig wordt toegebracht of de door de ontbinding van de overeen-komst gelden schade niet of niet tijdig wordt voldaan, worden persoonsgegevens van de huurder en de bestuurder(s) geregistreerd.

18.2 Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en de duur van de registratie zijn schriftelijk op te vragen bij Eurotrek.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien een eventueel geschil tussen Eurotrek en huurder wordt voorgelegd aan de rechter, is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de statutaire verstigingsplaats van Eurotrek. Indien huurder een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep is huurder gedurende één maand nadat Eurotrek zich op de voorafgaande bepaling heeft beroepen gerechtigd aan Eurotrek mee te delen dat hij voor de beslechting van het geschil kiest voor de volgend de wet bevoegde rechter, in welk geval het geschil aan die rechter zal worden voorgelegd.

Eurotrek Campers bv.
Kvk 04069076 oktober 2007